Μηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε.

Έρευνα και Ανάπτυξη

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΤΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΣΕ ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΗΜΑΤΟΕΙΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΩΔ. ΕΡΓΟΥ: Τ1 ΕΔΚ-04370)

Το έργο υλοποιείται στα πλαίσια της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», Παρέμβαση II. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020.  Μεταξύ των εταίρων του προγράμματος είναι το Τμήμα Χημείας ΑΠΘ, το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΑΤΕΙΘ και η Μηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε..

Το αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας για τη μείωση του ρυθμού έμφραξης των μεμβρανών σε βιοαντιδραστήρες μεμβρανών που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων, με την ελεγχόμενη ανάπτυξη νηματοειδών οργανισμών.

Στα πλαίσια του προτεινόμενου έργου διερευνήθηκε σε πιλοτική κλίμακα η ανωτέρω μέθοδος, σε πραγματικές συνθήκες (αστικά λύματα). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η εν λόγω μέθοδος παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα όπως μείωση του λειτουργικού κόστους των βιοαντιδραστήρων μεμβρανών (λόγω αύξησης του χρόνου ζωής και μείωσης των απαιτήσεων καθαρισμού των μεμβρανών) και μείωση των παγίων δαπανών αναβάθμισης υφιστάμενων ή κατασκευής νέων μονάδων

 

Νέες Διεργασίες Για Την Αντιμετώπιση Της Ρύπανσης Σε Βιοαντιδραστήρες Μεμβρανών

Το έργο υλοποιείται με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» και Περιφερειών σε μετάβαση ΕΠΑΝ ΙΙ, ΕΣΠΑ 2007-2013, με τη δράση Εθνικής Εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011» και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έργο 11ΣΥΝ_8_1084. Μεταξύ των εταίρων του προγράμματος είναι Τμήμα Χημείας ΑΠΘ, Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΑΤΕΙΘ και Μηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε..

Το βασικό αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης μεθοδολογίας για τον έλεγχο της έμφραξης στους βιοαντιδραστήρες μεμβρανών, χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό μεθόδων:

  • Προσθήκη συγκεκριμένων χημικών ουσιών, που θα ενισχύσουν της κροκίδωση και συσσωμάτωση των συστατικών που ευθύνονται για την έμφραξη, μειώνοντας έτσι τον σχηματισμό βιοφίλμ στην επιφάνεια των μεμβρανών και περιορίζοντας τον ρυθμό έμφραξής τους.
  • Χρήση τροποποιημένων μεμβρανών με ιδιότητες κατά της έμφραξης, στις οποίες θα έχει ενισχυθεί η υδροφοβικότητα της επιφάνειάς τους.

http://www.foulmem.food.teithe.gr/

 

 

Ανάπτυξη Καινοτομικών ΒΙΟΦΙΛΤΡΩΝ Απόσμησης Και Επεξεργασίας Άλλων Αέριων Ρύπων

Η αντιμετώπιση του προβλήματος των οσμών με ανάπτυξη καινοτομικών τύπων, χαμηλού κόστους και υψηλής απόδοσης βιόφιλτρων, αποτέλεσε το αντικείμενο ερευνητικού προγράμματος που ανέλαβε και υλοποίησε η Μηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε. σε συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ Κρήτης και το Πανεπιστήμιο του Leeds, U.K. Το έργο (ΔΣΕΒΠΡΟ-64) συγχρηματοδοτήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Διεθνής Συνεργασία στη Βιομηχανική Έρευνα και Δραστηριότητες Ανάπτυξης σε Προ-Ανταγωνιστικό Στάδιο-2005»