Μηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε.

Δομή Εταιρείας

Η Μηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε., στους τομείς των κυριών δραστηριοτήτων της, συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων εταιρειών στην Ελλάδα και είναι γνωστή για την ποιότητα και την αποδοτικότητα των έργων της.

Η εταιρία είναι εγγεγραμμένη στην 5η τάξη του ΜΕΕΠ σε όλες τις βασικές κατηγορίες έργων και στην 4η τάξη για τις ειδικές κατηγορίες των Έργων Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών και Αερίων Αποβλήτων, Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και Γεωτρήσεων.

Η Μηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε. θεωρεί πολύ σημαντική την ποιότητα και την εξιδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού της, επειδή η ειδική εκπαίδευση του Επιστημονικού, Τεχνικού και Διοικητικού προσωπικού είναι βασικό προαπαιτούμενο για την διασφάλιση της αρτιότητας και της αποδοτικότητας των έργων.

H εταιρία διαθέτει μόνιμο στελεχιακό δυναμικό από πτυχιούχους μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων, εργοδηγούς και πτυχιούχους τεχνίτες. Τα τμήματα διοίκησης και λογιστηρίου είναι πλήρως στελεχωμένα ενω για την κατασκευή των έργων υπάρχουν μόνιμα συνεργεία εκτέλεσης χωματουργικών, υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.