Μηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε.

Πιστοποιήσεις

Η εταιρία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2015, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015, Υγείας και Ασφάλειας  ISO 45001:2018,  Επιχειρηματικής Συνέχειας ISO 22301:2019, Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001:2013, Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας ISO 37001:2016, Οδικής Ασφάλειας ISO 39001:2012 καθώς και του προτύπου Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001:2018. Ακόμα, για την εφαρμογή Προγράμματος Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) στα έργα που κατασκευάζει και στις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία λαμβάνεται υπόψη και το πρότυπο ISO 10005.

Στόχος της εταιρείας είναι η εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών για τον σχεδιασμό και την κατασκευή ποιοτικών και αποδοτικών έργων στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος.