Μηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε.

Πολιτικές

Η δέσμευση της διοίκησης για την ορθή διαχείριση των Προσωπικών Δεδομένων, την Ποιότητα, το Περιβάλλον, την Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας, τις ορθές πρακτικές κατά της Δωροδοκίας, την Επιχειρησιακή Συνέχεια, την Ασφάλεια Πληροφοριών, την Οδική Ασφάλεια και την Ενεργειακή Διαχείριση αποτυπώνονται στις αντίστοιχες Πολιτικές, που έχει συντάξει, έχει υιοθετήσει και έχει κάνει κτήμα όλων των στελεχών της αλλά και των συνεργατών της μέσω της δημοσιοποίησής της και της κατάλληλης εκπαίδευσης.