Μηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε.

Υποδομές

Η υποδομή της επιχείρησης περιλαμβάνει ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις γραφείων καθώς και εγκαταστάσεις συνεργείου και αποθήκης.

Η επιχείρηση διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό σε Η/Υ και περιφερειακά συστήματα (hardware) και το  εξειδικευμένο λογισμικό (software) για την εκπόνηση του σχεδιασμού των έργων, καθώς και εξοπλισμό για την κατασκευή των έργων όπως φορτηγά και ημιφορτηγά, οχήματα μεταφοράς προσωπικού, γερανοφόρα οχήματα διαφόρων μεγεθών, οικοδομικούς γερανούς, μεταλλότυπους για κυκλικές και ορθογωνικές δεξαμενές, οικοδομική ξυλεία, εκσκαφείς, φορτωτές, μικρούς φορτωτές & οδοστρωτήρες καθώς και εξοπλισμό εκτέλεσης υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.

Τέλος η εταιρία διαθέτει τον απαραίτητο εργαστηριακό εξοπλισμό για την παρακολούθηση της καλής λειτουργίας και των έργων.