Μηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε.

Κανονιστική Συμμόρφωση

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Εταιρείας προσδιορίζει το πλαίσιο της επιχειρηματικής λειτουργίας της. Υιοθετήθηκε από την ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. με την από 14/07/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. Σκοπός του είναι να προωθήσει μια εταιρική κουλτούρα η οποία να ενθαρρύνει συμπεριφορές βάσει των βέλτιστων αρχών επιχειρηματικής ηθικής και συμπεριφοράς, καθώς και βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και των δέκα παγκόσμια αποδεκτών αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών - ΟΗΕ (United Nations Global Compact), στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς (www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles).