Μηχανική Περιβάλλοντος Α.Ε.

Αποχετευτικά Δίκτυα Υπο Κενό

Τα συστήματα αποχέτευσης με Κενό είναι μηχανοποιημένα συστήματα για μεταφορά λυμάτων. Αντίθετα με την εκμετάλλευση της βαρύτητας που χρησιμοποιούν τα συμβατικά συστήματα συλλογής λυμάτων, τα συστήματα Κενού βασίζουν την λειτουργία τους στην δημιουργία υποπίεσης (κενού) αέρα στις σωληνώσεις για να δημιουργήσουν ροή. Η εφαρμογή της τεχνολογία του Κενού στην συλλογή λυμάτων έχει δοκιμασθεί με απόλυτη επιτυχία παγκοσμίως, και σήμερα υπάρχουν με αρκετές εκατοντάδες εγκατεστημένα συστήματα σε όλο τον κόσμο.

Ένα τυπικό Σύστημα Κενού αποτελείται από τα εξής μέρη:

  • Αντλιοστάσιο  ή  Αντλιοστάσια  Κενού:  Στο  Αντλιοστάσιο παράγεται  και διατηρείται συνεχώς Κενό, συγκεντρώνονται  τα λύματα  μέσω     του κεντρικού δικτύου Κενού,  και  στην συνέχεια αποβάλλονται  προς τον πλησιέστερο αποδέκτη (δίκτυο βαρύτητας  ή Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού).
  • Αγωγοί  (Δίκτυο)  Κενού:  Οι αγωγοί  κενού  τροφοδοτούν με  Κενό  τις  Βαλβίδες  Κενού  και μεταφέρουν τα λύματα.  Ένα τυπικό Δίκτυο αποτελείται από ένα η περισσότερους Κεντρικούς Κλάδους που καταλήγουν στα Αντλιοστάσια, και διακλαδώσεις αυτών προς όλα τα σημεία αναρρόφησης λυμάτων. Η μηκοτομή των δικτύων ακολουθεί την πριονωτή μορφή (sawtoothprofile) γεγονός το οποίο επιτρέπει μεγαλύτερα μήκη μεταξύ ανυψώσεων και μεγαλύτερη συνολική ανύψωση λυμάτων.
  • Φρεάτια και  Βαλβίδες  Κενού:  Οι  Βαλβίδες  Κενού  τοποθετούνται σε φρεάτια συλλογής των λυμάτων και  λειτουργούν σαν  ‘’διεπιφάνεια’’, δηλαδή ως μεσολαβητής,  ανάμεσα στον αγωγό Κενού και τον ατμοσφαιρικό αέρα και των αγωγών βαρύτητας των σπιτιών.

Τα φρεάτια συλλογής των λυμάτων έχουν ειδική διαμόρφωση με διαχωριστικό διάφραγμα κα είναι κατασκευασμένα από πολυαιθυλένιο. Η βαλβίδα κενού τοποθετείται σε στεγανό θάλαμο που δεν έρχεται σε επαφή με τα λύματα.
Η Βαλβίδα Κενού ανοίγει αυτόματα όταν μια δεδομένη ποσότητα λυμάτων έχει συγκεντρωθεί στο φρεάτιο επιτρέποντας την είσοδο λυμάτων και της σωστής ποσότητας αέρα και μετά κλείνει. Η αναλογία αέρα-νερού κυμαίνεται από 2:1 έως 5:1.

Η Βαλβίδα Κενού λειτουργεί και ελέγχεται ‘’πνευματικά’’, μέσω της διαφορικής πίεσης. Στις πνευματικά ενεργοποιούμενες βαλβίδες η διαφορά πίεσης μεταξύ της τοπικής ατμοσφαιρικής πίεσης και της πίεσης του Κενού στα κατάντη της Βαλβίδας, την ενεργοποιεί αυτόματα και παρέχει την απαραίτητη ώθηση για τη μεταφορά του υγρού προς το Αντλιοστάσιο Κενού.

Η τεχνογνωσία της εταιρείας στα δίκτυα αναρρόφησης την καθιστά σε ηγετική θέση στην Ελλάδα, καθότι αποτέλεσε πρωτοπόρο στον τομέα αυτό και συνεχίζει τη δράση της σε αυτή την κατηγορία ειδικών έργων με απόλυτη επιτυχία και συνεχή παρακολούθηση νέων βελτιωμένων τεχνολογιών.