Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Αρναίας Ν. Χαλκιδικής

Πίσω

Λειτουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (Χ.Υ.Τ.Α.) Αρναίας Ν. Χαλκιδικής

Στις 28 Ιουνίου 2021 η «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΗΛΕΚΤΡΩΡ Α.Ε. – ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» υπέγραψε σύμβαση με τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φο.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας για την λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α. Αρναίας που περιλαμβάνει, διάθεση στερεών αποβλήτων και μεταφορά στραγγισμάτων  συνολικής αξίας 1.716.900,00 €. Η διάρκεια του συμβολαίου είναι 3 χρόνια.