Η εταιρία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004 και Υγείας και Ασφάλειας  OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008, εφαρμόζοντας ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης (ΟΣΔ), το οποίο έχει ως στόχο την αντιμετώπιση θεμάτων που άπτονται της Ποιότητας, του Περιβάλλοντος και της Υγείας και Ασφάλειας καθώς και του προτύπου Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας ISO 37001:2016 . Ακόμα, για την εφαρμογή Προγράμματος Ποιότητας Έργου (Π.Π.Ε.) στα έργα που κατασκευάζει και στις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία λαμβάνεται υπόψη και το πρότυπο ISO 10005.

Στόχος της εταιρείας είναι η εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών για τον σχεδιασμό και την κατασκευή ποιοτικών και αποδοτικών έργων στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος.

Πιστοποιητικά